การประชุมผู้ถือหุ้น

เสนอระเบียบวาระการประชุม
ขอเชิญเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
ขอเชิญเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
ขอเชิญเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
ขอเชิญเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
ขอเชิญเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
ขอเชิญเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
ขอเชิญเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
ขอเชิญเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
ขอเชิญเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
ขอเชิญเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
ขอเชิญเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
ขอเชิญเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
ขอเชิญเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
ขอเชิญเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
ขอเชิญเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
ขอเชิญเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
ขอเชิญเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
ขอเชิญเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566  
Read PDF file
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
(มาตรการและแนวทางปฏิบัติ / วิธีการลงทะเบียน / มอบฉันทะ)
 
Read PDF file
สารสนเทศเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
แบบรายงานการเพิ่มทุน (Form53 - 4) และ
สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป
 
Read PDF file
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)  
Read PDF file
แบบแสดงข้อมูลเพื่อการคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด – 19  
Read PDF file
แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565  
Read PDF file
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (มาตรการและแนวทางปฏิบัติ / วิธีการลงทะเบียน / มอบฉันทะ)  
อ่าน PDF file
แบบแสดงข้อมูลเพื่อการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  
อ่าน PDF file
แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564  
อ่าน PDF file
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
(มาตรการและแนวทางปฏิบัติ / วิธีการลงทะเบียน / มอบฉันทะ)
 
อ่าน PDF file
สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน  
อ่าน PDF file
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน  
อ่าน PDF file
แบบแสดงข้อมูลเพื่อการคัดกรองโรค COVID – 19  
อ่าน PDF file
แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563  
อ่าน PDF file
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
หนังสือเชิญสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (วิธีการลงทะเบียน / มอบฉันทะ)  
อ่าน PDF file
แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563  
อ่าน PDF file
มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563  
อ่าน PDF file
แบบแสดงข้อมูลเพื่อการคัดกรองโรค COVID - 19  
อ่าน PDF file
แผนที่ เดอะ ซินเนอร์ยี่ ฮอลล์  
อ่าน PDF file
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550
อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549
อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548
อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563
อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
(มีการแก้ไขข้อความในหน้า 6, 8, 15, 16 และ 23 ของรายงานการประชุมฯ)

อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
(มีการแก้ไขข้อความในหน้า 21 ของรายงานการประชุมฯ)

อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
(มีการแก้ไขข้อความใน หน้า 5 ของรายงานการประชุมฯ)

อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550
อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549
อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548
อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
วิดีโอการประชุมผู้ถือหุ้น
เลือกปี

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566: การเปิดงาน
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566: วาระที่ 1
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566: วาระที่ 2
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566: วาระที่ 3
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566: วาระที่ 4
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566: วาระที่ 5
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566: วาระที่ 6
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566: วาระที่ 7
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566: วาระที่ 8
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566: วาระที่ 9
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566: วาระที่ 10
VDO Synchronization

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565: การเปิดงาน
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565: วาระที่ 1
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565: วาระที่ 2
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565: วาระที่ 3
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565: วาระที่ 4
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565: วาระที่ 5
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565: วาระที่ 6
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565: วาระที่ 7
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565: วาระที่ 8
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565: วาระที่ 9
VDO Synchronization

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564: การเปิดงาน
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564: วาระที่ 1
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564: วาระที่ 2
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564: วาระที่ 3
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564: วาระที่ 4
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564: วาระที่ 5
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564: วาระที่ 6
VDO Synchronization

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563: วาระที่ 1
VDO Synchronization
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563: วาระที่ 2
VDO Synchronization

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563: วาระที่ 1
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563: วาระที่ 2
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563: วาระที่ 3
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563: วาระที่ 4
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563: วาระที่ 5
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563: วาระที่ 6
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563: วาระที่ 7
VDO Synchronization

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562: วาระที่ 1
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562: วาระที่ 2
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562: วาระที่ 3
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562: วาระที่ 4
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562: วาระที่ 5
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562: วาระที่ 6
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562: วาระที่ 7
VDO Synchronization

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561: ช่วงที่ 1
VDO Synchronization
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561: ช่วงที่ 2
VDO Synchronization


การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561: วาระที่ 1
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561: วาระที่ 2
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561: วาระที่ 3
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561: วาระที่ 4
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561: วาระที่ 5
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561: วาระที่ 6
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561: วาระที่ 7
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560: ช่วงกล่าวเปิดงาน
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560: วาระที่ 1
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560: วาระที่ 2
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560: วาระที่ 3
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560: วาระที่ 4
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560: วาระที่ 5
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560: วาระที่ 6
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560: วาระที่ 7
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559: ช่วงกล่าวเปิดงาน
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559: วาระที่ 1
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559: วาระที่ 2
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559: วาระที่ 3
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559: วาระที่ 4
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559: วาระที่ 5
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559: วาระที่ 6
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558: ช่วงกล่าวเปิดงาน
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558: วาระที่ 1
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558: วาระที่ 2
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558: วาระที่ 3
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558: วาระที่ 4
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558: วาระที่ 5
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558: วาระที่ 6
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558: วาระที่ 7
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557: วาระที่ 1
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557: วาระที่ 2
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557: วาระที่ 3
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557: วาระที่ 4
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557: วาระที่ 5
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557: วาระที่ 6
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557: วาระที่ 7
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557: วาระที่ 8
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556: วาระที่ 1
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556: วาระที่ 2
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556: วาระที่ 3
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556: วาระที่ 4
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556: วาระที่ 5
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556: วาระที่ 6
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556: วาระที่ 7
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556: วาระที่ 8
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556: วาระที่ 9
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
VDO Synchronization
วิดีโอผลการดำเนินงานประจำปี
วิดีโอผลการดำเนินงานประจำปี 2559
VDO Synchronization