การประชุมผู้ถือหุ้น

เสนอระเบียบวาระการประชุม
ขอเชิญเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
ขอเชิญเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
ขอเชิญเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
ขอเชิญเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
ขอเชิญเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
ขอเชิญเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
ขอเชิญเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
ขอเชิญเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
ขอเชิญเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
ขอเชิญเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
ขอเชิญเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
ขอเชิญเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
ขอเชิญเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550
อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549
อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548
อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
(มีการแก้ไขข้อความในหน้า 6, 8, 15, 16 และ 23 ของรายงานการประชุมฯ)

อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
(มีการแก้ไขข้อความในหน้า 21 ของรายงานการประชุมฯ)

อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
(มีการแก้ไขข้อความใน หน้า 5 ของรายงานการประชุมฯ)

อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550
อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549
อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548
อ่าน PDF file

ดาวน์โหลด Zip file
วิดีโอการประชุมผู้ถือหุ้น
เลือกปี

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562: วาระที่ 1
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562: วาระที่ 2
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562: วาระที่ 3
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562: วาระที่ 4
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562: วาระที่ 5
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562: วาระที่ 6
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562: วาระที่ 7
VDO Synchronization

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561: ช่วงที่ 1
VDO Synchronization
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561: ช่วงที่ 2
VDO Synchronization


การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561: วาระที่ 1
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561: วาระที่ 2
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561: วาระที่ 3
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561: วาระที่ 4
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561: วาระที่ 5
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561: วาระที่ 6
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561: วาระที่ 7
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560: ช่วงกล่าวเปิดงาน
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560: วาระที่ 1
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560: วาระที่ 2
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560: วาระที่ 3
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560: วาระที่ 4
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560: วาระที่ 5
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560: วาระที่ 6
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560: วาระที่ 7
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559: ช่วงกล่าวเปิดงาน
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559: วาระที่ 1
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559: วาระที่ 2
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559: วาระที่ 3
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559: วาระที่ 4
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559: วาระที่ 5
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559: วาระที่ 6
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558: ช่วงกล่าวเปิดงาน
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558: วาระที่ 1
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558: วาระที่ 2
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558: วาระที่ 3
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558: วาระที่ 4
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558: วาระที่ 5
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558: วาระที่ 6
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558: วาระที่ 7
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557: วาระที่ 1
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557: วาระที่ 2
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557: วาระที่ 3
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557: วาระที่ 4
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557: วาระที่ 5
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557: วาระที่ 6
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557: วาระที่ 7
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557: วาระที่ 8
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556: วาระที่ 1
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556: วาระที่ 2
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556: วาระที่ 3
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556: วาระที่ 4
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556: วาระที่ 5
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556: วาระที่ 6
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556: วาระที่ 7
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556: วาระที่ 8
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556: วาระที่ 9
VDO Synchronization
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
VDO Synchronization
วิดีโอผลการดำเนินงานประจำปี
วิดีโอผลการดำเนินงานประจำปี 2559
VDO Synchronization