ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก (1) จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (2) 1,005,920,239 45.03%
CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-A/C GIC C 66,670,676 2.98%
บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด 66,400,499 2.97%
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 61,560,182 2.76%
STATE STREET EUROPE LIMITED 55,854,979 2.50%
THE BANK OF NEW YORK MELLON 29,379,742 1.32%
สำนักงานประกันสังคม 23,015,836 1.03%
TISCO MASTER POOLED Fund 14,700,100 0.66%
กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล 12,340,223 0.55%
SCB DIVIDEND STOCK 70/30 LONG TERM EQUITY FUND 9,212,841 0.41%
Total shareholdings of Principal Shareholders 1,345,055,317 60.21%
Total number of common shares outstanding 2,233,835,566 100.00%

หมายเหตุ :

  • (1) ไม่นับรวมผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการลงทุน ของผู้ลงทุน โดยเฉพาะชาวต่างประเทศ ให้สามารถลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท จดทะเบียนได้โดยไม่ติดเรื่องเพดานการถือครองหลักทรัพย์ ของชาวต่างชาติ (Foreign Limit) ซึ่งไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมของบริษัทจดทะเบียน

  • (2) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ มีส่วนในการกำหนดนโยบายการจัดการและการดำเนินงานของ บริษัทฯ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ มีกรรมการที่เป็นกรรมการ และ/หรือ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำนวน 5 คน จากจำนวนกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 15 คน ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2565