ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก (1) จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (2) 918,565,183 45.03%
GIC PRIVATE LIMITED 93,201,928 4.57%
บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด 61,200,000 3.00%
สำนักงานประกันสังคม 45,927,700 2.25%
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 45,301,934 2.22%
STATE STREET EUROPE LIMITED 42,902,676 2.10%
THE BANK OF NEW YORK MELLON 24,652,426 1.21%
เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล 16,851,000 0.83%
THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 12,029,383 0.59%
นางสาวดารณี ฉัตรพิริยะพันธ์ 10,240,000 0.50%
ยอดรวม 1,270,872,230 62.30%

หมายเหตุ :

  • (1) ไม่นับรวมผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการลงทุน ของผู้ลงทุน โดยเฉพาะชาวต่างประเทศ ให้สามารถลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท จดทะเบียนได้โดยไม่ติดเรื่องเพดานการถือครองหลักทรัพย์ ของชาวต่างชาติ (Foreign Limit) ซึ่งไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมของบริษัทจดทะเบียน

  • (2)บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ มีส่วนในการกำหนดนโยบายการจัดการและการดำเนินงานของ บริษัทฯ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ มีกรรมการที่เป็นกรรมการ และ/หรือ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำนวน 5 คน จากจำนวนกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 14 คน ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564