ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก (1) จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)(2) 979,765,183 48.03%
STATE STREET EUROPE LIMITED 68,187,462 3.34%
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 45,982,939 2.25%
สำนักงานประกันสังคม 32,251,200 1.58%
THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 25,035,505 1.23%
BNY MELLON NOMINEES LIMITED 17,561,283 0.86%
GIC PRIVATE LIMITED 14,697,800 0.72%
CHASE NOMINEES LIMITED 12,696,153 0.62%
SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC 11,666,090 0.57%
EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT 10,281,700 0.50%
ยอดรวม   1,218,125,315 59.70%

หมายเหตุ :

  • (1) ไม่นับรวมผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการลงทุน ของผู้ลงทุน โดยเฉพาะชาวต่างประเทศ ให้สามารถลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท จดทะเบียนได้โดยไม่ติดเรื่องเพดานการถือครองหลักทรัพย์ ของชาวต่างชาติ (Foreign Limit) ซึ่งไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมของบริษัทจดทะเบียน

  • (2) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ มีส่วนในการกำหนดนโยบายการจัดการและการดำเนินงานของ บริษัทฯ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ มีกรรมการที่เป็นกรรมการ และ / หรือ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำนวน 5 คน จากจำนวนกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 14 คน ณ วันที่ 14 กันยายน 2561