ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก (1) จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (2) 979,765,183 48.03%
STATE STREET EUROPE LIMITED 70,959,650 3.478%
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 59,187,140 2.901%
สำนักงานประกันสังคม 33,528,000 1.644%
THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 25,802,342 1.265%
BNY MELLON NOMINEES LIMITED 17,369,297 0.851%
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED 16,265,688 0.797%
GIC PRIVATE LIMITED 13,279,700 0.651%
EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT 11,163,700 0.547%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 10,933,600 0.536%
ยอดรวม   1,238,254,300 60.698%

หมายเหตุ :

  • (1) ไม่นับรวมผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการลงทุน ของผู้ลงทุน โดยเฉพาะชาวต่างประเทศ ให้สามารถลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท จดทะเบียนได้โดยไม่ติดเรื่องเพดานการถือครองหลักทรัพย์ ของชาวต่างชาติ (Foreign Limit) ซึ่งไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมของบริษัทจดทะเบียน

  • (2) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ มีส่วนในการกำหนดนโยบายการจัดการและการดำเนินงานของ บริษัทฯ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ มีกรรมการที่เป็นกรรมการ และ / หรือ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำนวน 4 คน จากจำนวนกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 14 คน ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562