ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

    2563 2562 (1) 2561 2560 2559
ผลการดำเนินงาน
รายได้จากการขาย ล้านบาท 242,840 361,768 389,042 337,905 274,739
EBITDA ล้านบาท (2,055) 14,149 20,239 36,925 32,675
กำไร / (ขาดทุน) สุทธิ ล้านบาท (3,301) 6,277 10,149 24,856 21,222
กำไร / (ขาดทุน) ต่อหุ้น บาท/หุ้น (1.62) 3.08 4.97 12.18 10.4
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม ล้านบาท 306,188 283,445 268,613 228,108 217,731
หนี้สินรวม ล้านบาท 186,069 159,521 142,141 100,960 106,134
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ล้านบาท 120,118 123,924 126,472 127,148 111,597
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย เท่า (0.5) 4.3 5.1 11.2 9.4
อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 4.0 3.5 4.3 3.8 3.4
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.7 0.3 - - 0.1
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้อยละ (2.8) 5.2 8.3 21.7 21.3
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม ร้อยละ (1.0) 2.4 4.2 11.4 10.5
ข้อมูลสำคัญในตลาดทุน
ราคาปิดของหุ้นเฉลี่ยทั้งปี บาท/หุ้น 43.95 68.26 86.88 84.23 66.70
มูลค่าตลาดรวม ล้านบาท 89,659 139,252 177,238 171,832 136,070
เงินปันผล บาท/หุ้น 0.7 (2) 1.5 2.65 5.25 4.5
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (3) ร้อยละ 1.6 2.2 3.1 6.2 6.7
มูลค่าหุ้นตามบัญชี บาท/หุ้น 56.97 58.81 59.66 59.91 52.38

หมายเหตุ :

  • (1) นำเสนอใหม่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
  • (2) การจ่ายเงินเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ปี 2563 จำนวน 0.70 บาท/หุ้น บริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  • (3) คำนวณจากราคาปิดของหุ้นเฉลี่ยทั้งปี