ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

    2559 2558 2557(1) 2556(1) 2555
ผลการดำเนินงาน
รายได้จากการขาย ล้านบาท 274,739 293,569 390,090 414,575 447,432
EBITDA ล้านบาท 32,675 25,492 2,651 22,337 20,350
กำไร / (ขาดทุน) สุทธิ ล้านบาท 21,222 12,181 (4,140) 9,316 12,320
กำไร / (ขาดทุน) ต่อหุ้น บาท/หุ้น 10.40 5.97 (2.03) 4.57 6.04
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม ล้านบาท 217,731 192,166 193,607 209,602 170,676
หนี้สินรวม ล้านบาท 106,134 95,157 105,763 113,681 79,952
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ล้านบาท 111,597 97,009 87,844 95,921 90,724
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย เท่า 9.4 7.4 0.7 5.9 8.7
อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 3.4 5.0 2.7 2.6 2.9
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.1 0.2 0.4 0.3 0.2
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้อยละ 21.3 13.9 (4.7) 10.2 14.8
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม ร้อยละ 10.4 6.3 (2.1) 4.5 7.6
ข้อมูลสำคัญในตลาดทุน
ราคาปิดของหุ้นเฉลี่ยทั้งปี บาท/หุ้น 66.70 53.50 50.40 64.60 65.10
มูลค่าตลาดรวม ล้านบาท 136,070 109,141 102,817 131,786 132,806
เงินปันผล บาท/หุ้น 4.50(2) 2.70 1.16 2.30 2.70
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล(3) ร้อยละ 6.7 5.0 2.3 3.6 4.2
มูลค่าหุ้นตามบัญชี บาท/หุ้น 52.38 45.28 40.88 44.97 42.42

หมายเหตุ :

  • (1) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวมที่ออกและปรับปรุงใหม่ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มีผลทำให้เกิดการปรับปรุงย้อนหลังในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
  • (2) รวมเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2559 จำนวน 1.50 บาท / หุ้น ซึ่งจ่ายเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 และคงเหลือเป็นเงินปันผล ที่จะจ่ายอีกจำนวน 3.00 บาท / หุ้น โดยจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  • (3) คำนวณจากราคาปิดของหุ้นเฉลี่ยทั้งปี