ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

    2564 2563 (1) 2562 (1) 2561 2560
ผลการดำเนินงาน
รายได้จากการขาย ล้านบาท 335,827 242,840 361,768 389,042 337,388
EBITDA ล้านบาท 28,142 (2,056) 14,149 20,239 36,925
กำไร / (ขาดทุน) สุทธิ ล้านบาท 12,578 (3,301) 6,277 10,149 24,856
กำไร / (ขาดทุน) ต่อหุ้น บาท/หุ้น 6.17 (1.62) 3.08 4.97 12.18
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม ล้านบาท 362,144 306,188 283,445 268,613 228,108
หนี้สินรวม ล้านบาท 239,050 186,069 159,521 142,141 100,960
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ล้านบาท 123,094 120,118 123,924 126,472 127,148
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย เท่า 7.8 (0.5) 4.3 5.1 11.2
อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 2.6 4.0 3.5 4.3 3.8
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 1.4 0.7 0.3 - -
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้อยละ 10.6 (2.8) 5.2 8.3 21.7
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม ร้อยละ 3.9 (1.0) 2.4 4.2 11.4
ข้อมูลสำคัญในตลาดทุน
ราคาปิดของหุ้นเฉลี่ยทั้งปี บาท/หุ้น 54.38 43.95 68.26 86.88 84.23
มูลค่าตลาดรวม ล้านบาท 110,937 89,659 139,252 177,238 171,832
เงินปันผล บาท/หุ้น 2.60 (2) 0.70 1.50 2.65 5.25
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (3) ร้อยละ 4.8 1.6 2.2 3.1 6.2
มูลค่าหุ้นตามบัญชี บาท/หุ้น 59.25 56.97 58.81 59.66 59.91

หมายเหตุ :

  • (1) นำเสนอใหม่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
  • (2) รวมเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงาน 6 ดือนแรกของปี 2564 จำนวน 0.60 บาทต่อหุ้น ซึ่งจ่ายเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 และคงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายอีกจำนวน 2.00 บาทต่อหุ้น โดยจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  • (3) คำนวณจากราคาปิดของหุ้นเฉลี่ยทั้งปี