ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

    ไตรมาสที่ 1
ปี 2566
2565 2564 2563 (1) 2562 (1)
ผลการดำเนินงาน
รายได้จากการขาย ล้านบาท 115,943 505,703 335,827 242,840 361,768
EBITDA ล้านบาท 8,182 37,187 28,142 (2,056) 14,149
กำไร / (ขาดทุน) สุทธิ ล้านบาท 4,554 32,668 12,578 (3,301) 6,277
กำไร / (ขาดทุน) ต่อหุ้น บาท/หุ้น 2.04 15.63 6.17 (1.62) 3.08
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม ล้านบาท 428,571 444,581 362,144 306,188 283,445
หนี้สินรวม ล้านบาท 265,754 285,923 239,050 186,069 159,521
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ล้านบาท 162,817 158,657 123,094 120,118 123,924
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย เท่า 8.9 9.6 7.8 (0.5) 4.3
อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.6 1.5 2.6 4.0 3.5
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.8 1 1.4 0.7 0.3
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้อยละ 20.5 23.5 10.6 (2.8) 5.2
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม ร้อยละ 7.3 8.2 3.9 (1.0) 2.4
ข้อมูลสำคัญในตลาดทุน
ราคาปิดของหุ้นเฉลี่ยทั้งปี บาท/หุ้น 54.76 53.93 54.38 43.95 68.26
มูลค่าตลาดรวม ล้านบาท 117,276 114,752 110,937 89,659 139,252
เงินปันผล บาท/หุ้น - 3.70 (2) 2.6 0.70 1.50
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (3) ร้อยละ - 6.9 4.8 1.6 2.2
มูลค่าหุ้นตามบัญชี บาท/หุ้น 72.89 69.85 59.25 56.97 58.81

หมายเหตุ :

  • (1) ปรับปรุงผลกระทบต่องบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
  • (2) รวมเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงาน 6 ดือนแรกของปี 2565 จำนวน 2.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งจ่ายเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 และคงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายอีกจำนวน 1.70 บาทต่อหุ้น โดยจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  • (3) คำนวณจากราคาปิดของหุ้นเฉลี่ยทั้งปี