ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

    2561 2560 2559 2558 2557(1)
ผลการดำเนินงาน
รายได้จากการขาย ล้านบาท 389,344 337,388 274,739 293,569 390,090
EBITDA ล้านบาท 20,239 36,925 32,675 25,492 2,651
กำไร / (ขาดทุน) สุทธิ ล้านบาท 10,149 24,856 21,222 12,181 (4,140)
กำไร / (ขาดทุน) ต่อหุ้น บาท/หุ้น 4.97 12.18 10.4 5.97 (2.03)
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม ล้านบาท 268,613 228,108 217,731 192,166 193,607
หนี้สินรวม ล้านบาท 142,141 100,960 106,134 95,157 105,763
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ล้านบาท 126,472 127,148 111,597 97,009 87,844
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย เท่า 5.1 11.2 9.4 7.4 0.7
อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 4.3 3.8 3.4 5 2.7
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า - - 0.1 0.2 0.4
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้อยละ 8.3 21.7 21.3 13.9 (4.7)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม ร้อยละ 4.2 11.4 10.5 6.5 (1.9)
ข้อมูลสำคัญในตลาดทุน
ราคาปิดของหุ้นเฉลี่ยทั้งปี บาท/หุ้น 86.88 84.23 66.7 53.5 50.4
มูลค่าตลาดรวม ล้านบาท 177,238 211,143 136,070 109,141 102,817
เงินปันผล บาท/หุ้น 2.65 5.25 4.5 2.7 1.16
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล(2) ร้อยละ 3.1 6.2 6.7 5 2.3
มูลค่าหุ้นตามบัญชี บาท/หุ้น 59.66 59.91 52.38 45.28 40.88

หมายเหตุ :

  • (1) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม ที่ออกและปรับปรุงใหม่ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มีผลทำให้เกิดการปรับปรุงย้อนหลังในงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
  • (2) คำนวณจากราคาปิดของหุ้นเฉลี่ยทั้งปี