นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

ปี ประเภท งวดการจ่ายปันผล อัตราการจ่ายเงินปันผล
(บาท/หุ้น)
รวมเงินปันผลจ่าย
(บาท/หุ้น)
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)

2566

เงินสด ระหว่างกาล 0.65 0.65 26%

2565

เงินสด ประจำปี 1.70 3.70 26%
เงินสด ระหว่างกาล 2.00

2564

เงินสด ประจำปี 2.00 2.60 42%
เงินสด ระหว่างกาล 0.60

2563

เงินสด ประจำปี 0.70 0.70 N/A

2562

เงินสด ระหว่างกาล 0.50 1.50 49%
เงินสด ระหว่างกาล 1.00

2561

เงินสด ประจำปี 1.15 2.65 53%
เงินสด ระหว่างกาล 1.50

2560

เงินสด ประจำปี 3.75 5.25 43%
เงินสด ระหว่างกาล 1.50

2559

เงินสด ประจำปี 3.00 4.50 43%
เงินสด ระหว่างกาล 1.50

2558

เงินสด ประจำปี 1.80 2.70 45%
เงินสด ระหว่างกาล 0.90

2557

เงินสด ประจำปี 0.60 1.16 n.a.
เงินสด ระหว่างกาล 0.56

2556

เงินสด ประจำปี 1.50 2.30 45%
เงินสด ระหว่างกาล 0.80

2555

เงินสด ประจำปี 2.20 2.70 45%
เงินสด ระหว่างกาล 0.50

2554

เงินสด ประจำปี 2.00 3.30 45%
เงินสด ระหว่างกาล 1.30

2553

เงินสด ประจำปี 1.40 2.00 45%
เงินสด ระหว่างกาล 0.60

2552

เงินสด ประจำปี 1.50 2.55 43%
เงินสด ระหว่างกาล 1.05

2551

เงินสด ประจำปี 1.00 2.75 n.a.
เงินสด ระหว่างกาล 1.75

2550

เงินสด ประจำปี 2.75 4.50 48%
เงินสด ระหว่างกาล 1.75

2549

เงินสด ประจำปี 2.00 3.50 45%
เงินสด ระหว่างกาล 1.50

2548

เงินสด ประจำปี 3.50 3.50 40%

2547

เงินสด ประจำปี 1.80 1.80 25%

หมายเหตุ :

  • ไม่ต่ำกว่า 25% ของกำไรสุทธิหลังจากหักส่วนที่ต้องสำรองออกแล้ว ซึ่งขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุนของบริษัท