โครงสร้างผู้ถือหุ้นแยกตามประเภท

โครงสร้างผู้ถือหุ้นแยกตามประเภท

จำนวนหุ้นจดทะเบียนใน ตลท. 2,040,027,873 หุ้น
จำนวนผู้ถือหุ้น (ยอดรวม) 46,679 ราย
ข้อจำกัดการถือหุ้นของนักลงทุนต่างชาติ 40.00%

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 8 กันยายน 2563