โครงสร้างผู้ถือหุ้นแยกตามประเภท

โครงสร้างผู้ถือหุ้นแยกตามประเภท

จำนวนหุ้นจดทะเบียนใน ตลท. 2,233,835,565 หุ้น
จำนวนผู้ถือหุ้น (ยอดรวม) 38,516 ราย
ข้อจำกัดการถือหุ้นของนักลงทุนต่างชาติ 40.00%

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566