นักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์ มุ่งสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน ตลอดจนประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว