IR Download Kits

ปีรายงาน
ประจำปี
แบบ
56-1 One Report
งบการเงินคำอธิบายและ
การวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ
เอกสาร
นำเสนอ
ดาวน์โหลดทั้งหมด

2565

2564

2564

2563

2563

2562

2562

2561

ขนาดไฟล์ที่เลือกทั้งหมด (บีบอัดไฟล์)     MB