ติดต่อนักวิเคราะห์

บริษัท นักวิเคราะห์ อีเมล์
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) คุณศักดิ์นรินทร์ ศศานนท์
บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จำกัด (มหาชน) คุณนพพร ฉายแก้ว
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) คุณนลินรัตน์ กิตติกำพลรัตน์
BNP Paribas Amit Shah
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) คุณธนัทเทพ จันทรกานต์
Nomura Group Abhishek Nigam
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด คุณสุวัฒน์ สินสาฎก
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด คุณอมรรัตน์ ชีวะวิชวาลกุล
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด คุณณรงค์พันธุ์ ลีสหะปัญญา
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) คุณชวิน แสงศิรินาวิน
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด คุณปวรมน สุวรรณเตมีย์
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด คุณชัยพัชร ธนวัฒโน
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซียไซรัส จำกัด (มหาชน) คุณจิตรา อมรธรรม
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด คุณณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
Goldman Sachs Nikhil Bhandari
HSBC Dennis YOO
JP Morgan Ajay Mirchandani
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) คุณจักรพงศ์ เชวงศรี
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณกวีวิทย์ ถวิลวิทยานนท์
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด คุณเบญจพล สุทธิ์วนิช
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) คุณณภัทร จันทรเสรีกุล
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด คุณบุญญา วิกัยสุขสกุล
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด คุณพัชริน เกษมอานันทนะ
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) คุณมุกดา ห่มม่วง
Macquarie Duke Suttikulpanich
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณสุทธิชัย คุ้มวรชัย
Morgan Stanley Mayank Maheshwari
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) คุณคมสัน สุขสำราญ
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณอรมงคล ตันติธนาธร
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณกรรณิกา สยามวาลา
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด คุณพิชยา จรรยาโรจน
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) คุณจักร เรืองสินภิญญา
บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ทิสโก้ จำกัด คุณวรรธนะ เจตน์จิราวัฒน์
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด คุณดุลเดช บิค
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด คุณปิยนันท์ พาณิชย์กุล
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณธนพร วิศรุตพงษ์

ที่มา: Bloomberg และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2559