ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

ชื่อ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทรศัพท์ +66(0) 2797-2961 (direct),
+66(0) 2797-2999 ต่อ 7370-7374
เบอร์โทรสาร +66(0) 2797-2977-8
เว็บไซด์ http://www.thaioilgroup.com
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก 26 ต.ค. 2547
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน
ราคาพาร์ 10.00 บาท
หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียน 23,151,478,730.00 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 22,338,355,660.00 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ
ทุนจดทะเบียน -
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว -