คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

เลือกปี
2566 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน
ประจำปี 2566
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน
ไตรมาสที่ 3 ปี 2566
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน
ไตรมาสที่ 2 ปี 2566
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2566
2565 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน
ประจำปี 2565
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน
ไตรมาสที่ 3 ปี 2565
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน
ไตรมาสที่ 2 ปี 2565
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2565
2564 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน
ประจำปี 2564
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน
ไตรมาสที่ 3 ปี 2564
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน
ไตรมาสที่ 2 ปี 2564
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2564
2563 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน
ประจำปี 2563
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน
ไตรมาสที่ 3 ปี 2563
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน
ไตรมาสที่ 2 ปี 2563
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2563
2562 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน
ประจำปี 2562
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน
ไตรมาสที่ 3 ปี 2562
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน
ไตรมาสที่ 2 ปี 2562
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2562
2561 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน
ประจำปี 2561
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน
ไตรมาสที่ 3 ปี 2561
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน
ไตรมาสที่ 2 ปี 2561
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2561
2560 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน
ประจำปี 2560
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน
ไตรมาสที่ 3 ปี 2560
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน
ไตรมาสที่ 2 ปี 2560
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2560
2559 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน
ประจำปี 2559
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน
ไตรมาสที่ 3 ปี 2559
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน
ไตรมาสที่ 2 ปี 2559
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2559
2558 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน
ประจำปี 2558
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน
ไตรมาสที่ 3 ปี 2558
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน
ไตรมาสที่ 2 ปี 2558
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2558
2557 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน
ประจำปี 2557
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน
ไตรมาสที่ 3 ปี 2557
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน
ไตรมาสที่ 2 ปี 2557
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2557
2556 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน
ประจำปี 2556
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน
ไตรมาสที่ 3 ปี 2556
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน
ไตรมาสที่ 2 ปี 2556
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2556
2555 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน
ประจำปี 2555
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน
ไตรมาสที่ 3 ปี 2555
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน
ไตรมาสที่ 2 ปี 2555
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2555
2554 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน
ประจำปี 2554
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน
ไตรมาสที่ 3 ปี 2554
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน
ไตรมาสที่ 2 ปี 2554
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2554
2553 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน
ประจำปี 2553
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน
ไตรมาสที่ 3 ปี 2553
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน
ไตรมาสที่ 2 ปี 2553
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2553
2552 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน
ประจำปี 2552
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน
ไตรมาสที่ 3 ปี 2552
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน
ไตรมาสที่ 2 ปี 2552
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2552
2551 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน
ประจำปี 2551
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน
ไตรมาสที่ 3 ปี 2551
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน
ไตรมาสที่ 2 ปี 2551
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2551
2550 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน
ประจำปี 2550
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน
ไตรมาสที่ 3 ปี 2550
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน
ไตรมาสที่ 2 ปี 2550
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2550
2549 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน
ประจำปี 2549
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน
ไตรมาสที่ 3 ปี 2549
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน
ไตรมาสที่ 2 ปี 2549
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2549
2548 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน
ประจำปี 2548
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน
ไตรมาสที่ 3 ปี 2548
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน
ไตรมาสที่ 2 ปี 2548
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2548
2547 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน
ประจำปี 2547
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน
ไตรมาสที่ 3 ปี 2547