หุ้นกู้และอันดับความน่าเชื่อถือ

หุ้นกู้

หุ้นกู้ ระยะเวลา วันที่ออก วันครบกำหนด ดอกเบี้ย ไถ่ถอนหุ้นกู้
สกุลเงินบาท 7 ปี 12 มี.ค. 57 12 มี.ค. 64 ร้อยละ 4.61 ต่อปี เมื่อครบกำหนด
สกุลเงินบาท 10 ปี 12 มี.ค. 57 12 มี.ค. 67 ร้อยละ 4.84 ต่อปี เมื่อครบกำหนด
สกุลเงินบาท 12 ปี 30 เม.ย. 53 30 เม.ย. 65 ร้อยละ 4.80 ต่อปี เมื่อครบกำหนด
สกุลเงินบาท 15 ปี 23 มี.ค. 55 23 มี.ค. 70 ร้อยละ 5.05 ต่อปี เมื่อครบกำหนด
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 10 ปี 23 ม.ค. 56 23 ม.ค. 66 ร้อยละ 3.63 ต่อปี เมื่อครบกำหนด
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 30 ปี 23 ม.ค. 56 23 ม.ค. 86 ร้อยละ 4.88 ต่อปี เมื่อครบกำหนด
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 5 ปี* 11 เม.ย. 61 23 ม.ค. 66 ร้อยละ 3.63 ต่อปี เมื่อครบกำหนด
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 25 ปี* 11 เม.ย. 61 23 ม.ค. 86 ร้อยละ 4.88 ต่อปี เมื่อครบกำหนด
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 10 ปี* 20 พ.ย. 61 20 พ.ย. 71 ร้อยละ 4.63 ต่อปี เมื่อครบกำหนด
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 30 ปี* 20 พ.ย. 61 20 พ.ย. 91 ร้อยละ 5.38 ต่อปี เมื่อครบกำหนด
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 30 ปี* 17 ต.ค. 62 17 ต.ค. 92 ร้อยละ 3.50 ต่อปี เมื่อครบกำหนด
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 10 ปี* 18 มิ.ย. 63 18 มิ.ย. 73 ร้อยละ 2.50 ต่อปี เมื่อครบกำหนด
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 30 ปี* 18 มิ.ย. 63 18 มิ.ย. 93 ร้อยละ 3.75 ต่อปี เมื่อครบกำหนด

* ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยบริษัท ไทยออยล์ ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (TTC) โดยมีบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ทั้งจำนวน

อันดับความน่าเชื่อถือ

  บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ อันดับบริษัท
Senior Unsecured
Outlook
Baa3
Stable
Corporate Credit Rating
Outlook
BBB
Stable
National Long-Term
National Short-Term
A+(tha)
F1(tha)