เครื่องคำนวณการลงทุน

ชื่อย่อหุ้น: TOP สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 57.50 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 18,942,100
เปลี่ยนแปลง: -0.25 % เปลี่ยนแปลง: -0.43%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 57.25 / 1,493,100 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 57.50 / 460,700
วันก่อนหน้า: 57.75 ราคาเปิด: 58.00
ช่วงราคาระหว่างวัน: 57.00 - 58.00 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 32.75 - 66.00
ปรับปรุงเมื่อ: 15 ตุลาคม 2564 16:49
เครื่องคำนวณการลงทุน
ราคาซื้อ (บาท)
จำนวนหุ้นที่ถือ
ค่าคอมมิสชั่น (%)
คอมมิสชั่นขั้นต่ำ (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาขาย (บาท) (%)
เงินปันผลต่อหุ้น
หักภาษี (บาท)
ยกเว้นภาษี (บาท)

วิธีการใช้งาน:
ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”


ผลคำนวณการลงทุน
จำนวนหุ้นที่ถือ
ราคาที่ซื้อต่อหุ้น (บาท)
ราคาที่ขาย (บาท)
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ก่อนหักค่าคอมมิชชั่น (บาท)
จำนวนค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่มขั้นต่ำ (บาท)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (บาท)
คิดเป็นร้อยละของเงินลงทุน

เงินปันผลขั้นต้น (บาท)