IR Download Kits

ปีรายงานประจำปีงบการเงินคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการเอกสารนำเสนอ ดาวน์โหลดทั้งหมด

2564

2563

ประจำปี 2562

2562

ประจำปี 2561

2561

ประจำปี 2560

ขนาดไฟล์ที่เลือกทั้งหมด (บีบอัดไฟล์)     MB